Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sanja Elina Fagerströmin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.6.2021.

Rekisterinpitäjä

Sanja Elina Fagerström
Hiihtäjäntie 4 A 39, 00810 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sanja Fagerström, graafikkosanja@gmail.com, 0405410839

Rekisterin nimi

Sanja Elinan asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sanja Elina kerää ja käyttää tietoja vain seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • yrityksen ja asiakkaan välisen asiakkassuhteen ylläpito
 • tilausten toimittaminen asiakkaalle
 • tilausten seuranta
 • tilauksen toimittamiseen liittyvät mahdolliset lisäselvitykset, kuten toimituksen viivästymisestä viestiminen sekä kadonneen lähetyksen selvittäminen
 • asiakaskokemuksen parantaminen
 • analytiikka

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asikkaan tietoja käsittelee yrityksessä ainoastaan yrityksen sisäiset henkilöt, joille on erikseen annettu lupa tietojen käsittelyyn.

Tietoja luovutetaan vain luotetuille sopimuskumppaneille, silloinkin harkitusti ja ainoastaan tarvittaessa. Tietoja luovutetaan:

 • Yrittäjä Sanja Fagerströmille
 • Maksunvälittäjälle (Stripe), joka vastaanottaa asiakkaalta maksun (verkkokaupassa). Stripe’s Global Privacy Policy
 • Kuljetusyritykselle (Posti / Matkahuolto), joka kuljettaa tavaran sinulle (verkkokaupassa, tilattavat tuotteet)
 • Verkkokauppa-alustalle (WooCommerce), jotta verkkokaupan analytiikkaa voidaan seurata
 • OP Kevytyrittäjä -palvelulle, jonka kirjanpitoon tilaukset kirjataan

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen graafikkosanja@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen graafikkosanja@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).